Könyvelés : Szerződésminta

Megbízási szerződés

könyvelői feladatok ellátására

 

 

amely létrejött az alábbi felek között

Név :          

Cím :

Asz.:

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

 

Budget Master Bt.

Cím : 1118 Budapest, Beregszász út 49.

Asz.: 29113417-2-43

Bankszámlaszáma : 11996200-06226817-10000001

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

 

az alábbi feltételekkel:

 

1.            A megbízás tárgya

Megbízó ezúton felkéri Megbízottat, hogy lássa el könyvelési tevékenységét a jelen szerződés 2. szakaszában felsorolt feladatok végrehajtása révén.

Megbízott a megbízást ezúton elfogadja.

 

2.            Megbízott feladatai

2.1.          Megbízott számítógépes kigyűjtéseket készít, valamint Megbízó adózásával és társadalombiztosítási kötelezettségeivel kapcsolatos adatokat szolgáltat az illetékes hatóságoknak a kettős könyvvitel előírásainak megfelelően.

2.2.          Megbízott könyvelési zárás alapján főkönyvi kivonatot készít.

2.3.          Megbízott az év végi zárási munkák keretében elkészíti az éves beszámolókat, az adóbevallásokat, valamint a vevőfolyószámlákról az egyenlegközlő leveleket.

2.4.          Megbízott ellátja Megbízó képviseletét az elévülési határidőn belül indított adóellenőrzéseknél.

 

3.            Megbízó feladatai

3.1.               Megbízó Megbízott rendelkezésére bocsátja a feladatainak elvégzéséhez szükséges információkat, dokumentumokat, stb tárgyhót követő 8-ig.

3.2.               Megbízó -a jelen szerződés 5. szakaszában foglaltaknak megfelelően- fizeti Megbízottnak a megbízási díjat a 2. szakaszban foglalt feladatok ellátásáért.

 

 

4.            A bizonylatok átvételének és megőrzésének rendje

4.1.          Megbízott a bizonylatokat bizonylat-átvételi jegyzéken veszi át, s a tárgyévet követően ugyanilyen módon Megbízónak visszaadja. Az elismerten visszaszolgáltatott bizonylatok esetleges későbbi hiányosságaiért Megbízott nem vállal felelősséget.

4.2.          A tárgyévben a Megbízott felel az átadott bizonylatok megőrzéséért, amelyek visszaszolgáltatását követően Megbízó azokat még további 6 évig köteles megőrizni a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

5.            A megbízási díj és fizetésének módja

5.1.          Megbízott megbízási díja havonta                     Ft + ÁFA.

5.2.               A könyveléshez szükséges, a jogszabályok által előírt nyomtatványokat Megbízott szerzi be, s ezt a megbízási díjon felül - változatlan áron - számlázza le a Megbízónak.

5.3.               Megbízott jogosult a záró munkálatok elvégzéséért plusz egy hónapot számlázni a Megbízó részére.

5.3.          Megbízó a tárgyhavi megbízási díjat utólag, a számla kézhezvételét követően - készpénzben vagy átutalással - fizeti a Megbízott részére.

 

6.            A szerződés időbeli hatálya

6.1.               Jelen szerződés 2013..................................én lép hatályba, s határozatlan időre jön létre.

6.2.               Jelen szerződés automatikusan elveszíti érvényességét, amennyiben a Jelen szerződésben foglaltakat valamelyik fél két hónapig nem teljesíti : Megbízó nem hozza a számlákat, nem fizeti ki a megbeszélt összeget, stb.

6.2.          A szerződő felek a jelen szerződést harminc napos felmondási idővel ajánlott levélben küldött írásbeli nyilatkozattal mondhatják fel.

6.3.          Megbízó részéről az esetleges felmondás csak akkor érvényes, ha a felmondás időpontjáig Megbízott valamennyi esedékes megbízási díját kifizette.

6.4.          Megbízott jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megbízó figyelmét írásban felhívta annak könyvelés szempontjából releváns jogszabályellenes gyakorlatára, de Megbízó e tevékenységével a felhívás ellenére sem hagyott fel.

6.5.          A jelen szerződés által létrehozott jogviszony megszűnésekor -a pénzügyi elszámolást követően- Megbízott köteles a valamennyi nála levő pénzügyi bizonylatot Megbízónak visszaszolgáltatni.

 

7.            Megbízott felelőssége

7.1.          Megbízott tevékenysége során a Magyar Polgári Törvénykönyv által meghatározott felelősséggel tartozik, s ezúton vállalja, hogy a felelőssági szabályok megszegésével Megbízónak esetleges okozott kárt (így pl.: a Megbízóra esetlegesen kirótt bírságot, büntetést, stb.) teljes körűen Megbízónak megtéríti.

7.2.          Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízónak felróható hibákból (pl.: késedelmes adatszolgáltatás) bekövetkezett károkért.

7.3.          Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó által a könyvelési feladatok ellátására esetlegesen párhuzamosan kijelölt személy tevékenységéért.

7.4.               Megbízott ezúton kijelenti, hogy a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatokat, információkat üzleti titokként kezeli.

 

8.                  Egyéb rendelkezések

8.1.               Megbízott az adó tanácsadási munkákért, ezek használatáért külön jogdíjat állapít meg, összegét a számlán külön sorban feltünteti (ennek összege benne foglaltatik a havi megbízási díjban, csak a számlán kerül külön nevesítésre). Az adótanácsadás üzleti titoknak minősül, Megbízó köteles a kapott adózási tanácsokat ennek megfelelően kezelni.

8.2.               Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy nevét és internetes elérhetőségét Megbízott referenciaként feltüntesse.

 

9.                  Záró rendelkezések

9.1.               Amennyiben Megbízott feladatai a jelen szerződés 2. szakaszában foglaltakon túlmenően bővülnének, úgy Megbízott jogosult a jelen szerződés által megállapított megbízási díj vonatkozásában a szerződés módosítását kezdeményezni.

9.2.               A jelen szerződés mellékletét képezi a 2003.évi XV. ?A Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról? szóló törvény által kötelezően előírt adatlap, mely tartalmazza a cég, valamint annak kapcsolattartó ügyvezetőjének adatait.

9.3.               A jelen szerződésben meghatározott megbízási díj 2013.december 31-ig érvényes. Ebből következően a jelen szerződést kötő felek 2013.decemberében egyeztetést tartanak a további megbízási díj megállapítása érdekében.

9.4.               A jelen szerződés értelmezése során a magyar jog az irányadó.

9.5.               A szerződést kötő felek a jelen szerződésből fakadó esetleges vitáikat békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Ennek esetleges sikertelensége esetére ezúton kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 

Budapest, 2013.

 

 

  


                Megbízó                                                                                             Megbízott

 

 

 

 

 

 

2003.évi XV. ?A Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról? szóló törvény által kötelezően előírt ADATLAP

 

 

 

A cég kapcsolattartó ügyvezetőjének adatai:

 

1.családi és utónév (születési név), amennyiben van házassági név??????????????????

 

2. lakcím????????????????????????????????????????..

 

3. születési hely, idő????????????????????????????????????.

 

4. állampolgárság?????????????????????????????????????.

 

5. anyja születési neve???????????????????????????????????.

 

6. azonosító okmány száma, annak típusa,???????????????????????????..

 

 

A cég adatai:

 

1. Név, rövidített név???????????????????????????????????.

 

2. Székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe?????????

 

???????????????????????????????????????????..

 

3. Fő tevékenységi kör??????????????????????????????????.

 

4. Azonosító okirat száma?????????????????????????????????.

 

5. Képviseletre jogosultak neve, beosztása???????????????????????????

 

????????????????????????????????????????????

 

6. Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok??????????????????????

 

 

 

honlapkészítés | Awen "Spirit of the Web" | keresőoptimalizálás | it biztonság